0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 15.10.2019.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
15.10.2019.
22.547.977,89
Стање предходног дана:
22.906.684,67
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
1.513.036,50
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
1.871.743,28
Остале исплате:
2.220,00
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
2.220,00
Отпремнине:
Јубиларне награде:
356.486,78
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
1.513.036,50
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
1.513.036,50
Инфарм
545.974,77
Вега
940.324,89
Фармалогист
26.736,84
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
2.220,00
ЈП Пошта Србије
1.270,00
Стил плус Кањижа
950,00