0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 15.12.2021.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
15.12.2021.
30.262.907,97
Стање предходног дана:
14.435.340,69
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
570.626,57
Остали приливи:
16.294.863,28
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
1.011.244,05
Остале исплате:
26.678,52
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
570.626,57
Матeријални и остали трошкови:
467.296,00
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
570.626,57
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА
487.122,10
СРБИЈА ГАС
83.504,47
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
467.296,00
ХЕЛЕНА ГРАФ
266.695,20
А-1
2.860,40
МЕД.ФАКУЛТЕТ БЕОГРАД
95.000,00
ЗЗЈЗ
45.800,00
РЦМ
15.600,00
НЕША КОМП
15.800,00
ФРИГОТЕРМ
17.750,40
ЕЛЕКТРОСЕРВИС
7.790,00