0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 16.03.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
16.03.2022.
20.205.313,18
Стање предходног дана:
21.119.224,93
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
10.833.067,96
Остали приливи:
1.572,94
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
10.833.067,96
Остале исплате:
915.484,69
Извршена плаћања
Плате:
11.740,399,12
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
8.153,53
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
8.153,53
Комора здравствених установа
8.153,53