0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 16.06.2021.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
16.06.2021.
26.853.166,56
Стање предходног дана:
10.435.682,13
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
9.873.751,24
Остали приливи:
16.420,81
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
9.914.487,46
Остале исплате:
521.194,67
Извршена плаћања
Плате:
10.300.745,91
Превоз:
Енeргeнти:
40.736,22
Матeријални и остали трошкови:
94.200,00
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
40.736,22
Еуропетрол
40.736,22
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
94.200,00
Евро-турс
78.200,00
Удружење медицинских сестара и техничара
16.000,00