0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 16.11.2021.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
16.11.2021.
15.912.880,08
Стање предходног дана:
16.760.003,70
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
9.970.226,44
Остали приливи:
2.571,82
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
9.970.226,44
Остале исплате:
849.695,44
Извршена плаћања
Плате:
10.812.415,42
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
7.506,46
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
7.506,46
КОМОРА
7.506,46