0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 17.01.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
17.01.2020.
16.883.538,57
Стање предходног дана:
14.787.221,38
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
2.772.198,52
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
672.281,33
Остале исплате:
3.600,00
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
3.600,00
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
672.281,33
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
672.281,33
Адок
47.636,11
Вега
8.306,22
Фармалогист
52.854,18
Инфарм
493.308,53
Феникс фарм
70.176,29
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
3.600,00