0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 17.01.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
17.01.2022.
25.478.294,33
Стање предходног дана:
25.711.524,65
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
14.054.965,42
Остали приливи:
1.572,15
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
13.402.048,75
Остале исплате:
887.719,14
Извршена плаћања
Плате:
11.894.112,28
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
8.255,37
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
2.387.400,24
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
2.387.400,24
АДОК
34.169,19
ИНФАРМ
2.201.915,32
ВЕГА
113.948,95
ФЕНИКС ФАРМ
37.366,78
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
8.255,37