0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 17.02.2021.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
17.02.2021.
27.501.275,19
Стање предходног дана:
28.651.480,01
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
10.294.334,76
Остали приливи:
6.119,51
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
11.090.982,21
Остале исплате:
359.676,88
Извршена плаћања
Плате:
10.644.621,64
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
70.305,60
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
649.849,15
Лекови у ЗУ:
18.793,50
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
67.089,20
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
18.793,50
Месер
18.793,50
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
649.849,15
Којчић
260.112,40
Селекта
261.414,52
Комерцсервис
77.550,80
АС-Станковић
50.771,43
Матeријални и остали трошкови:
70.305,60
Хеленаграф
4.737,60
Електросервис Рац
10.300,00
Ибреа
1.896,00
Зома
42.642,00
Неша комп
1.340,00
Дом здравља Нови Кнежевац
9.390,00