0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 17.08.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
17.08.2020.
23.947.159,62
Стање предходног дана:
22.101.283,77
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
11.786.158,41
Остали приливи:
1.571,94
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
9.431.575,07
Остале исплате:
510.279,43
Извршена плаћања
Плате:
9.934.981,53
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
6.872,97
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
6.872,97