0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни известај – 17.11.2021.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
17.11.2021.
15.426.307,91
Стање предходног дана:
15.912.880,08
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
283.428,37
Остале исплате:
203.143,80
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
445,00
Матeријални и остали трошкови:
486.127,17
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
445,00
СРБИЈАГАС
445,00
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
486.127,17
НЕША КОМП
2.600,00
ФИТ АУТО
41.620,00
ЕЛЕКТРОСЕРВИС
93.397,00
МИКРОЦЕР
17.912,25
МЕСЕР
202,80
ХЕЛЕНА ГРАФ
169.410,00
БАЈИР
10.280,00
А1
1.805,12
МАДЕРА
147.000,00
ЖАНА ЛУГ
1.900,00