0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 18.01.2021.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
18.01.2021.
28.674.013,21
Стање предходног дана:
29.194.904,71
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
10.446.497,05
Остали приливи:
3.609,57
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
10.490.448,12
Остале исплате:
480.550,00
Извршена плаћања
Плате:
10.927.047,05
Превоз:
Енeргeнти:
43.845,07
Матeријални и остали трошкови:
106,00
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
43.845,07
Srbijagas
43.845,07
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
106,00
Uprava za trezor
106,00