0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 18.05.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
18.05.2022.
19.586.965,22
Стање предходног дана:
27.584.092,16
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
74.066,16
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
155.273,10
Остале исплате:
7.915.920,00
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
155.273,10
Матeријални и остали трошкови:
7.915.920,00
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
155.273,10
ЕУРО-ПЕТРОЛ
155.273,10
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
7.915.920,00
МЕДИКОМ
7.915.920,00