0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 18.06.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
18.06.2020.
23.710.155,74
Стање предходног дана:
23.679.844,47
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
651.962,78
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
621.651,51
Остале исплате:
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
20.389,59
Матeријални и остали трошкови:
507.799,14
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
26.296,11
Санитетски и медицински материјал:
67.166,67
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
26.296,11
Феникс фарм
26.296,11
Санитетски и медицински материјал:
67.166,67
Фармалогист
3.156,86
Медицински депо +
12.924,00
Инфарм
51.085,81
Енeргeнти:
20.389,59
Еуропетрол
20.389,59
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
507.799,14
7. октобар
150.351,52
ФЦЦ
1.289,385
Медилабор
9.348,00
Телеком
7.808,36
Теленор
37.903,96
Фармалогист
9.195,12
СББ
3.856,00
Сат тракт
6.580,00
Неша комп
10.000,00
Хелена граф
113.338,80
Електосервис
40.000,00
Зома 021
16.788,00
Класик
59.935,00
Ремондис 8.400,00
Панон електроник 2.495,00
ЗЗЈЗ Кикинда 8.910,00
Призма 21.600,00