0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 18.07.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
18.07.2022.
27.876.790,90
Стање предходног дана:
20.023.335,44
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
11.057.615,12
Остали приливи:
8.573.900,74
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
11.057.615,12
Остале исплате:
720.445,28
Извршена плаћања
Плате:
11.769.846,72
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
8.213,68
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
8.213,68
Комора ЗУ
8.213,68