0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 18.09.2019.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
18.09.2019.
24.142.406,80
Стање предходног дана:
24.606.192,60
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
139.305,80
Остале исплате:
324.480,00
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
324.480,00
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
139.305,80
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
139.305,80
Фармалогист
58.209,60
Медицински депо плус
16.071,20
Суперлаб
6.987,00
Инфарм 30.624,00
Медилабор 27.414,00
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
324.480,00
НК Инжињеринг
324.480,00