0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 18.10.2019.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
18.10.2019.
21.582.731,19
Стање предходног дана:
21.871.669,01
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
216.334,50
Остале исплате:
72.603,32
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
208.414,50
Матeријални и остали трошкови:
22.190,08
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
50.413,24
Санитетски и медицински материјал:
7.920,00
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
50.413,24
Вега
32.190,43
Феникс фарм
15.619,77
Адок
2.603,04
Санитетски и медицински материјал:
7.920,00
Медилабор
7.920,00
Енeргeнти:
208.414,50
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
22.190,08