0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 18.12.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
18.12.2020.
24.942.454,18
Стање предходног дана:
25.057.720,94
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
653,74
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
68.720,50
Остале исплате:
47.200,00
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
51.225,50
Матeријални и остали трошкови:
64.695,00
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
51.225,50
Еуро петрол
51.225,50
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
64.695,00
Актива ББ
25.000,00
Еуро петрол
19.200,00
Нарцис
3.000,00
Панон електроник
2.495,00
ЈП Пошта
15.000,00