0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 19.05.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
19.05.2020.
13.468.035,67
Стање предходног дана:
14.032.502,49
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
9.713.148,02
Остали приливи:
4.459,17
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
9.781.227,41
Остале исплате:
500.846,60
Извршена плаћања
Плате:
10.213.994,62
Превоз:
Енeргeнти:
18.405,11
Матeријални и остали трошкови:
49.674,28
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
18.405,11
Еуропетрол
18.405,11
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
49.674,28
МТС
9.104,55
Теленор
40.569,73