0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 19.08.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
19.08.2020.
21.829.066,69
Стање предходног дана:
22.660.259,51
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
770.300,40
Остале исплате:
60.892,42
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
218.193,80
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
612.999,02
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
612.999,02
Дон-дон
42.623,08
Селекта
94.262,00
Којчић
294.286,40
Комерцсервис продукт
87.263,60
Круна комерц
94.563,94
Матeријални и остали трошкови:
218.193,80
Триглав-Копаоник
43.841,00
Дом здравлја
4.780,00
Бајир
55.203,00
Неша комп
38.260,00
Медилабор
2.208,00
Класик
3.155,00
Ева 71
8.000,00
Хелена граф
62.746,80