0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 19.09.2019.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
19.09.2019.
23.829.184,32
Стање предходног дана:
24.142.406,80
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
236.230,19
Остале исплате:
76.992,29
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
107.431,25
Матeријални и остали трошкови:
95.000,00
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
110.791,23
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
107.431,25
Стандард Ада
107.431,25
Исхрана болесника:
110.791,23
Круна комерц
42.679,50
Дон дон
43.966,73
Селекта
24.145,00
Матeријални и остали трошкови:
95.000,00
Медицински факултет Београд
95.000,00