0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 19.11.2021.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
19.11.2021.
15.959.582,54
Стање предходног дана:
16.309.643,93
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
787.037,99
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
1.129.194,43
Остале исплате:
7.904,95
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
539.447,01
Матeријални и остали трошкови:
150.418,95
Отпремнине:
Јубиларне награде:
199.642,44
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
126.986,98
Санитетски и медицински материјал:
120.604,00
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
126.986,98
ФАРМАЛОГИСТ
91.797,86
ВЕГА
35.189,12
Санитетски и медицински материјал:
120.604,00
ИНФАРМ
7.656,00
СИНОФАРМ
87.076,00
ГЛОБАЛМЕДИК
25.872,00
Енeргeнти:
539.447,01
ЕПС
539.447,01
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
150.418,95
АУТОСЕРВИС РАДИЋ
40.310,00
СЕНТА ПРОМЕТ
1.324,95
2Д СОФТ
27.600,00
ДОМ ЗДРАВЛЈА
6.580,00
АУТОСЕРВИС ТАСИЋ
74.604,00