0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 19.12.2019.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
19.12.2019.
23.380.930,65
Стање предходног дана:
23.540.736,51
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
24.351,05
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
102.429,00
Остале исплате:
81.727,91
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
78.077,95
Матeријални и остали трошкови:
81.7217,91
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
24.351,05
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
24.351,05
Фармалогист
24.351,05
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
78.077,95
Радун Авиа
78.077,95
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
81.7217,91
Стил Б Центар
79.727,91
Дом здравља
2.000,00