0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај -20.01.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
20.01.2020.
15.333.234,51
Стање предходног дана:
16.883.538,57
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
1.550.304,06
Остале исплате:
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
50.304,06
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
1.500.000,00
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
1.500.000,00
Биг трејд
437.827,67
Дон дон
120.988,73
Круна комерц
203.776,54
Комрцпродуктсервис
225.213,36
Којчић
255.611,20
Селекта
256.582,50
Матeријални и остали трошкови:
50.304,06
Теленор
40.031,77
МТС Телеком Србија
10.272,29