0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 20.01.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
20.01.2022.
24.244.464,84
Стање предходног дана:
24.324.650,37
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
727.500,00
Остали приливи:
4.297,86
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
480.023,98
Остале исплате:
331.959,41
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
204.097,74
Матeријални и остали трошкови:
457.189,11
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
150.696,54
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
150.696,54
ФЕНИКС ФАРМ
802,73
ИНФАРМ
141.655,58
СОФАРМА
3.350,60
ВЕГА
4.887,63
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
204.097,74
СРБИЈА ГАС
141.195,12
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА
62.902,62
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
457.189,11
САВА ОСИГУРАНЈЕ
108.104,99
ХЕНДИ СОФТ
3.600,00
ГУМИФИКС
18.400,00
ИНФИНИТИ
327.084,12