0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 20.06.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
20.06.2022.
22.139.908,80
Стање предходног дана:
22.165.724,36
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
77.290,66
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
55.753,28
Остале исплате:
47.352,88
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
103.106,16
Матeријални и остали трошкови:
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
103.106,16
СРБИЈАГАС
103.106,16
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови: