0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 20.07.2021.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
20.07.2021.
24.623.737,16
Стање предходног дана:
27.394.574,25
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
197.981,56
Остали приливи:
3.263.915,09
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
13.780,00
Остале исплате:
479.298,00
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
493.078,00
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
197.981,56
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
197.981,56
Вега
61.315,83
Феникс фарм
8.099,93
Адок
28.281,33
Софарма трединг
4.771,25
Фармалогист
537,35
Инфарм
94.975,87
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
493.078,00
Агенција за акредитацију здравствених установа
397.500,00
Цветика
46.840,00
Сат тракт
6.580,00
Неша комп
34.490,00
Ремондис
7.200,00
Месер
468,00