0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 20.09.2019.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
20.09.2019.
24.715.680,32
Стање предходног дана:
23.829.184,32
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
2.959.269,15
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
1.577.971,15
Остале исплате:
494.802,00
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
524.754,00
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
1.548.019,15
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
1.548.019,15
Феникс фарм
250.953,49
Инфарм
1.283.871,93
Вега
12.170,73
Адок
1.023,00
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
524.754,00
ЈП ПТТ
10.000,00
Лимарија Гајић
494.802,00
Триглав осигурање
14.114,00
Управа за трезор
104,00