0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 20.10.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
20.10.2020.
19.766.791,74
Стање предходног дана:
20.064.011,33
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
88.447,52
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
125.027,11
Остале исплате:
260.640,00
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
36.579,59
Матeријални и остали трошкови:
260.640,00
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
88.447,52
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
88.447,52
Фармалогист
19.883,20
Феникс фарм
68.564,32
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
36.579,59
Еуропетрол
36.579,59
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
260.640,00
Медипро
236.640,00
Класик
24.000,00