0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 20.11.2019.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
20.11.2019.
21.898.683,24
Стање предходног дана:
21.159.438,23
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
1.101.457,06
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
73.478,93
Остале исплате:
288.733,12
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
250.500,53
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
111.711,52
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
111.711,52
Адок
11.133,20
Вега
1.003,70
фармалогист
4.538,70
Инфарм
95.035,82
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
250.500,53
МБМ трејд
177.021,60
Телеком
11.710,16
Теленор
40.978,77
Службени гласник
20.790,00