0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 20.12.2019.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
19.12.2019.
22.738.455,74
Стање предходног дана:
23.380.930,65
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
11.135,28
Остале исплате:
631.339,63
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
463.825,28
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
178.649,63
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
178.649,63
Инфарм
95.035,82
Фармалогист
9.569,27
Вега
10.958,96
Феникс фарм
63.085,58
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
463.825,28
Бикић комерц
1.595,00
Форм инжињеринг
452.690,00
Телеком
9.540,28