0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 21.01.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
21.01.2020.
13.932.800,67
Стање предходног дана:
15.333.234,51
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
1.580.000,14
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
951.802,16
Остале исплате:
2.028.631,82
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
719.816,77
Матeријални и остали трошкови:
1.933.596,00
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
327.021,21
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
327.021,21
Инфарм
130.726,20
Фармалогист
68.633,40
Вега
100.779,26
Феникс фарм
26.882,35
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
719.816,77
Еуро петрол
27.472,02
Бајир
5.580,00
ЈП ЕПС
686.764,75
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
1.933.596,00
Богнар тим
1.892.720,00
Адвокат Мишчевић
16.500,00
Триглав осигурање
24.376,00