0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 21.01.2021.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
21.01.2021.
29.065.339,67
Стање предходног дана:
29.143.151,98
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
148.244.91
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
225.086,74
Остале исплате:
970,48
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
15.070,51
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
62.741,80
Лекови у ЗУ:
148.244,91
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
148.244,91
Фармалогист
77.276,87
Вега
56.668,04
Феникс фарм
14.300,00
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
62.741,80
Којчић
62.741,80
Матeријални и остали трошкови:
15.070,51
Управа за трезор
15.070,51