0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 21.04.2021.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
21.04.2021.
31.122.003,85
Стање предходног дана:
31.112.768,93
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
63.109,00
Остали приливи:
60.934,34
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
111.808,42
Остале исплате:
3.000,00
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
3.000,00
Лекови у ЗУ:
41.439,42
Санитетски и медицински материјал:
7.260,00
Исплата новчаних давања по ПКУ:
63.109,00
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
41.439,42
Месер
41.439,42
Санитетски и медицински материјал:
7.260,00
Инфарм
7.260,00
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
3.000,00
Комерцсервис продукт
3.000,00
Матeријални и остали трошкови: