0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 21.06.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
21.06.2022.
22.083.272,07
Стање предходног дана:
22.139.908,86
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
51.436,72
Остале исплате:
5.200,07
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
56.636,79
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
56.636,79
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
16.919,92
ЕЛЕКТРОСЕРВИС
14.500,00
ЈЕЛОДОМ
1.999,80
ПАНОН ЕЛЕКТРОНИК
4.400,00
БАЈИР
13.617,00
ГРАФОПАК
3.400,07
ДОМ ЗДРАВЉА
1.800,00