0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 21.08.2019.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
21.08.2019.
25.309.213,78
Стање предходног дана:
26.403.044,07
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
1.084.919,94
Остале исплате:
8.910,35
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
334.919,94
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
758.910,35
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
758.910,35
Дон-дон
39.580,75
Селекта
248.228,50
Биг трејд 206.322,60
Круна комерц 94.059,70
Комерц серв. 48.850,00
Којчић 121.868,80
Матeријални и остали трошкови:
334.919,94
Графопак
4.350,00
Ева 71
8.000,00
Теленор
44.551,13
Телеком
10.431,65
ЈКП 7 Октобар 128.914,03
Сат тракт 6.580,00
Електросервис Е С 39.120,00
Аутосервис Радић 15.840,00
Неша комп 4.330,00
Бикић Комерц 799,00
Јелић с/ј 56.600,00