0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 21.10.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
21.10.2020.
19.747.471,69
Стање предходног дана:
19.766.791,74
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
14.538,64
Остале исплате:
3.781,41
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
17.138,54
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
2.181,51
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
2.181,51
Сента промет
2.181,51
Матeријални и остали трошкови:
17.138,54
Сента промет
2.599,90
ЈКП 7. октобар
1.440,00
Неша комп
1.900,00
Управа за трезор
11.198,64