0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 22.01.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
22.01.2020.
18.975.123,11
Стање предходног дана:
13.932.800,67
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
71.348,88
Остали приливи:
6.833.265,31
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
1.667.287,44
Остале исплате:
123.655,43
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
1.187.109,41
Матeријални и остали трошкови:
603.833,46
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
71.348,88
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
71.348,88
Фармалогист
45.498,55
Феникс фарм
25.850,33
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
1.187.109,41
Стандард Ада
1.187.109,41
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
603.833,46
Бела Вила
228.480,00
Бикић комерц
76.220,00
Ремондис
5.940,00
СББ
4.117,00
Сат тракт
6.580,00
ЈКП 7. октобар
143.875,86
ЈП ПТТ
650,00
ФЦЦ
1.289,38
Аларм систем
16.464,00
Зома 021
29.748,00
Жана луг
7.200,00
СТР Класик
62.960,00
Управа за трезор
20.309,22