0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 22.06.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
22.06.2022.
21.614.662,50
Стање предходног дана:
22.083.272,07
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
347.748,00
Остале исплате:
120.861.57
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
1.090,00
Матeријални и остали трошкови:
334.368,00
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
57.000,05
Лекови у ЗУ:
76.151,52
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
76.151,52
ЕСЕНСА
6.012,00
ИНФАРМ
70.139,52
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
1.090,00
СРБИЈАГАС
1.090,00
Исхрана болесника:
57.000,05
АМАКС
33.009,65
КЊАЗ МИЛОШ
23.990,40
Матeријални и остали трошкови:
334.368,00
КЛАСИК
32.400,00
БОГУТОВО
301.968,00