0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 22.11.2019.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
22.11.2019.
21.485.608,48
Стање предходног дана:
24.269.742,32
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
37.204,59
Остали приливи:
133.378,14
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
2.457.215,56
Остале исплате:
137.501,01
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
491.047,95
Матeријални и остали трошкови:
828.543,03
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
1.597.921,00
Лекови у ЗУ:
37.204,59
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
37.204,59
Адок
37.204,59
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
491.047,95
Стандард Ада
444.614,69
Бајир
5.370,00
Радун Авиа
41.063,26
Исхрана болесника:
1.597.921,00
Дон дон
120.132,.93
Круна комерц
285.057,90
Селекта
362.567,00
Комерцпродукт сервис
189.461,20
Којчић
219.988,80
Биг трејд 416.065,68
Сента промет 4.647,49
Матeријални и остали трошкови:
828.543,03
Супић компани 12.815,00
Медипро 26.160,00
Ауто Бели 1.600,01
Фармалогист 3.255,12
Инфарм 836,00
Зома 56.796,00
Бајир 30.858,76
Стил Б 119.049,37
Жана Луг 1.105,00
Јелић 124.718,00
Неша комп 36.555,00
Бикић комерц 53.630,00
Сирена ауто делови 4.460,00
МБМ 2.400,00
ЈКП 7. октобар 141.526,39
Ремондис 5.940,00
ФЦЦ Кикинда 1.289,38
Ева 16.000,00
СББ солушн 4.333,00
Сат тракт 6.580,00
Инфолаб 60.000,00
Онилекс 10.000,00
Дом здравља Нови Кнежевац 7.080,00
ЗЗЈЗ Кикинда 17.820,00
Прогрес инжињеринг 5.400,00
Гумификс 16.200,00
Аутосервис Радич 6.900,00
ЕС електросервис 55.236,00