0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 22.12.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
22.12.2020.
24.500.067,22
Стање предходног дана:
24.929.833,50
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
44.058,00
Остале исплате:
385.708,28
Извршена плаћања
Плате:
2.180,31
Превоз:
Енeргeнти:
210.742,97
Матeријални и остали трошкови:
216.843,00
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
210.742,97
ЈП ЕПС
121.496,70
Србијагас
99.246,27
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
216.843,00
Дом здравља Нови Кнежевац
174.050,00
Триглав осигурање
19.636,00
Управа за трезор
212,00