0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 23.02.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
23.02.2022.
22.674.998,87
Стање предходног дана:
22.880.649,67
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
708.075,93
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
913.726,73
Остале исплате:
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
708.075,93
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
205.650,80
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
708.075,93
ФАРМАЛОГИСТ
213.531,16
ВЕГА
109.601,97
АДОК
53.911,88
ИНФАРМ
331.030,92
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови: