0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 23.03.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
23.03.2022.
19.650.275,44
Стање предходног дана:
20.058.911,22
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
142.231,35
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
170.521,35
Остале исплате:
380.345,78
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
294.191,43
Лекови у ЗУ:
256.675,70
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
256.675,70
ИНФАРМ
173.249,45
ВЕГА
8.504,98
ФАРМАЛОГИСТ
61.898,66
АДОК
5.851,23
СОФАРМА
7.171,38
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
294.191,43
СЕЛЕКТА
20.790,00
КОЈЧИЋ
218.072,40
КОМЕРЦСЕРВИС
29.625,03
КЊАЗ МИЛОШ
25.704,00
Матeријални и остали трошкови: