0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 23.04.2021.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
23.04.2021.
31.044.992,45
Стање предходног дана:
31.044.992,45
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
57.743,11
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
57.743,11
Остале исплате:
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
57.743,11
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
57.743,11
Феникс фарм
50.915,19
Адок
6.827,92
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови: