0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 23.05.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
23.05.2022.
20.040.323,57
Стање предходног дана:
20.142.032,24
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
191.330,30
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
266.644,72
Остале исплате:
26.394,25
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
293.038,97
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
293.038,97
ЈКП 7 ОКТОБАР
219.283,19
ТЕЛЕКОМ
8.057,02
ЈП ПТТ
15.000,00
МЕСЕР
468,00
КВА 71
13.000,00
ДОМ ЗДРАВЉА
2.810,00
ГРАФОПАК
1.500,00
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
32.920,76