0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 23.09.2021.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
23.09.2021.
21.980.234,39
Стање предходног дана:
21.389.946,39
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
727.500,00
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
126.193.80
Остале исплате:
11.018,20
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
137.212,00
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
137.212,00
Неомедика
11.700,00
Медилабор
8.760,00
Хелена граф
84.282,00
ЗЗЈЗ
16.620,00
Дом здравлја
2.590,00
Аутокуца Аннус
13.260,00