0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 23.11.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
23.11.2020.
16.370.647,49
Стање предходног дана:
16.436.656,32
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
2.705,82
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
65.332,95
Остале исплате:
3.381,70
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
17.956,95
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
47.376,00
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
3,381,70
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
47.376,00
Неомедика
11.592,00
Меди лабор
15.552,00
Медицински депо
5.712,00
Инфарм
14.520,00
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
17.956,95
Управа за трезор
17.956,95