0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 24.01.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
24.01.2020.
18.645.054,64
Стање предходног дана:
18.975.123,11
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
71.123,28
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
71.428,27
Остале исплате:
306.173,46
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
24.200,00
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
305.868,47
Лекови у ЗУ:
71.123,28
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
71.123,28
Вега
71.123,28
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
305.868,47
Биг трејд
130.763,43
Селекта
113.089,00
Круна комерц
62.016,04
Матeријални и остали трошкови:
24.200,00
Метал пласт
24.200,00