0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 24.02.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
24.02.2020.
15.435.682,49
Стање предходног дана:
16.058.820,37
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
159.354,72
Остале исплате:
463.783,16
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
353.025,96
Матeријални и остали трошкови:
124.849,60
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
2.359,39
Лекови у ЗУ:
132.585,23
Санитетски и медицински материјал:
10.317,70
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
132.585,23
Феникс фарм
65.364,09
Вега
24.774,79
Адок
2.603,04
Инофарм
3.245,00
Фармалогист
36.598,31
Санитетски и медицински материјал:
10.317,70
Фармалогист
3.336,00
Медилабор
2.806,80
Медицински депо плус
4.174,90
Енeргeнти:
353.025,96
ЕПС
94.993,39
Еуро петрол
61.000,21
Србијагас
197.032,36
Исхрана болесника:
2.359,39
Сента промет
2.359,39
Матeријални и остали трошкови:
124.849,60
ХАИ
124.560,00
Сента промет
289,60