0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 24.03.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
24.03.2022.
19.583.908,85
Стање предходног дана:
19.650.275,44
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
16.816,91
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
Остале исплате:
83.183,50
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
82.333,49
Матeријални и остали трошкови:
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
850,01
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
850,01
СОФАРМА
850,01
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
82.333,49
СРБИЈАГАС
82.333,49
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови: