0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 24.05.2021.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
24.05.2021.
28.024.426,23
Стање предходног дана:
29.161.154,13
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
253.528,00
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
891.129,20
Остале исплате:
499.126,70
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
673.311,26
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
716.944,64
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
716.944,64
Вега
82.821,87
Инфарм
506.985,60
Феникс фарм
81.695,36
Фармалогист
18.380,88
Софарма
22.237.37
Адок
4.823,56
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
673.311,26
Перла медик
129.830,00
Неша комп
3.800,00
Електро сервис
44.956,00
Елконд
5.750,00
Панон електроник
33.990,00
Сента промет
1.720,06